فن بدون پره

طراحی این گونه از فن ها تلفیقی از فن های محوری و شعاعی است و خصوصیات هر دو دسته فن ها را دارا می باشد.مکانیزم عملکرد بدین شکل است که چرخش های پره های شعاعی، سبب مکش هوا به داخل فن می شود و هوای ورودی با عبور از قسمت دایره ای دارای مقطعی ایرفویل شکل،شتاب می گیرد.این فن به خاطر هندسه خاصی که دارد، هوای خارج شده از فن سبب مکش هوای پشت فن وهوای اطراف آن می شود.حرکت مجموع جریان هوای ورودی، هوای پشت فن و هوای اطراف آن به سمت جلوی فن سبب می شود دبی هوای خروجی چند برابر دبی هوای ورودی فن باشد.این افزایش دبی به واسطه مکش هوای پشت فن،از ویژگی های متمایز این فن نسبت به فن های دیگر است.

مزایای طرح:

زنبیل خرید